Niniejszym regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego pod domeną rocketshare.com

1 Postanowienia ogólne
1.1 Definicje

Użyte w ninejszym Regulaminie definicje oznaczają:

 • Regulamin - poniższe zasady i warunki określające sposób korzystania z Usługi, zakres Usługi, w tym prawa i obowiązku Użytkowników i Administratora;
 • Usługa - serwis internetowy dostępny pod domeną rocketshare.com oraz subdomenach, stanowiący własność Administratora i pozwalający Użytkownikom na Upload i Download Plików na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Administrator - spółka E-BUSINESS SOLUTIONS LTD z siedzibą w 220C, Blythe Road, London, W14 0HH, zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Companies House pod numerem 07997553, adres e-mail: support@rocketshare.com, będąca właścicielem Usługi;
 • Użytkownik - każda osoba fizyczna, odwiedzająca stronę internetową Usługi w celu Uploadu i Downloadu Plików, niezależnie od posiadania Konta Użytkownika;
 • Download - czynność pobierania Plików za pośrednictwem Usługi przez Użytkownika;
 • Upload - czynność umieszczenia Plików w Usłudze przez Użytkownika
 • Konto Użytkownika - darmowe konto, utworzone przez Użytkownika w procesie dobrowolnej Rejestracji na stronie Usługi, pozwalające Użytkownikowi na zalogowanie się za pomocą adresu e-mail i hasła i korzystanie z Usługi;
 • Aktywacja konta Użytkownika - procedura potwierdzenia przez Użytkownika własności adresu e-mail które zostało podane i użyte do Rejestracji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie na link wysłany w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Użytkownika;
 • Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik który utworzył w procesie Rejestracji Konto Użytkownika oraz aktywował je w procesie Aktywacji konta Użytkownika;
 • Premium - dobrowolne, opcjonalne, ograniczone czasowo rozszerzenie funkcjonalności konta, udostępniane przez Administratora odpłatnie za cenę, określoną w cenniku, umieszczonym na stronie https://rocketshare.com/premium;
 • Rejestracja - procedura utworzenia Konta Użytkownika inicjowana przez Użytkownika;
 • Plik - Plik z danymi umieszczony przez Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika w Usłudze w procedurze Uploadu;
 • Cennik - koszt rozszerzenia Usługi, zawarty na stronie https://rocketshare.com/premium;

1.2 Usługa umożliwia przechowywanie i udostępnianie przez Zarejestrowanych Użytkowników swoich Plików innym Użytkownikom. Administrator wyłącznie udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną w celu przechowywania Plików przez Zarejestrowanych Użytkowników oraz umożliwieniu innym Użytkownikom pobierania Plików, udostepnionych przez Zarejestrowanych Użytkowników.

1.3 Administrator nie jest inicjatorem przekazu - nie oferuje do pobrania własnych Plików. Wszystkie Pliki znajdujące się w Usłudze zostały umieszczone w procesie Uploadu przez Zarejestrowanych Użytkowników. Administrator nie wybiera odbiorców przekazu ani nie wybiera i nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.

2 Zasady korzystania z Usługi

2.1 Z Usługi mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, w tym: Użytkownicy nie posiadający Konta Użytkownika oraz Zarejestrowani Użytkownicy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Warunkiem skorzystania z Usługi jest akceptacja Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zainicjalizowanie przez Użytkownika Downloadu Pliku poprzez kliknięcie przycisku Pobierz Plik. W przypadku Użytkownika rejestrującego konto, akceptacja regulaminu następuje przy rejestracji konta przez Użytkownika.

2.3 Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki opisane w Regulaminie.

2.4 Usługi uzależniona jest od tego czy z Usługi korzysta Użytkownik, czy Zarejestrowany Użytkownik oraz czy korzysta z rozszerzenia Premium.

2.5 Akceptacja Regulaminu jest również warunkiem utworzenia Konta Użytkownika podczas Rejestracji, gdzie Użytkownik jest zobowiązany do akceptacji Regulaminu w aktualnym jego brzmieniu.

2.6 Rejestracja Konta Użytkownika wymaga podania adresu e-mail oraz hasła.

2.7 Rejestracja Konta Użytkownika i posiadanie Konta Użytkownika w Usłudze jest bezpłatne i pozwala na korzystanie z Usługi z uprawnieniami Zarejestrowanego Użytkownika, określonymi w punkcie 3.3. z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem sieci Internet.

2.8 Hasło dostępu do Usługi stanowi informację poufną i Użytkownik posiadający Konto Użytkownika powinien chronić je przez ujawnieniem, w szczególności przed udostępnieniem osobom trzecim. W przypadku podejrzenia utraty konta lub nieuprawnionego dostępu do konta przez osoby trzecie Użytkownik jest zobowiązany zgłosić podejrzenie Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie lub kontaktując się poprzez e-mail na adres support@rocketshare.com.

2.9 Hasło może być zmienione przez Użytkownika w dowolnym momencie. Zarejestrowany Użytkownik może dokonać zmiany hasła w Ustawieniach Konta > Zmiana hasła.

2.10 Zarejestrowany Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik nie może udostępniać danych logowania (adresu e-mail i hasła). Użytkownik nie może go przekazać Konta lub go zbyć. Zabrania się również spółdzielenia konta przez wiele osób fizycznych. Takie praktyki są jest niedozwolone, co może skutkować zablokowaniem lub usunięciem konta niezależnie od zakresu i specyfikacji Usługi.

2.11 Usunięcie konta Zarejestrowanego Użytkownika możliwe jest na wniosek Użytkownika. Wniosek można przekazać drogą e-mail, wysyłając go na adres support@rocketshare.com.

2.12 W przypadku wykrycia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa przez Zarejestrowanego Użytkownika, Administrator rezerwuje sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania konta oraz trwałego usunięcia Konta Użytkownika.

2.13 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usługi nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Usługi, bez uprzedniej zgody Administratora.

3 Zakres usługi i poziomy uprawnień Użytkownika

3.1 Z Usługi może korzystać Użytkownik, który nie posiada Konta Użytkownika, Zarejestrowany Użytkownik oraz Zarejestrowany Użytkownik z aktywnym kontem Premium.

3.2 Użytkownik który nie posiada Konta Użytkownika (bezpłatne) - Użytkownik może korzystać z Usługi w następującym zakresie oraz z następującymi ograniczeniami:

 • przeglądanie podstron Usługi
 • pobieranie Plików z ograniczoną prędkością - 150 kilobajtów na sekundę
 • wymagane jest oczekiwanie przed rozpoczęciem pobierania przez 60 sekund
 • pobieranie maksymalnie jednego Pliku jednocześne
 • pobieranie maksymalnie jednego Pliku w ciągu 60 minut, liczone od zainicjalizowania pobierania pierwszego Pliku
3.2 Użytkownik nie może:
 • realizować Uploadu Plików

3.3 Użytkownik posiadający Konto Użytkownika (bezpłatne) - Użytkownik może korzystać z Usługi w następującym zakresie oraz z następującymi ograniczeniami:

 • przeglądanie podstron Usługi
 • pobieranie Plików z ograniczoną prędkością - 200 kilobajtów na sekundę
 • wymagane jest oczekiwanie przed rozpoczęciem pobierania przez 60 sekund
 • pobieranie maksymalnie jednego Pliku jednocześnie
 • pobieranie maksymalnie jednego Pliku w ciągu 60 minut, liczone od zainicjalizowania pobierania pierwszego Pliku
 • Uploadu Pliku lub Plików o maksymalnym rozmiarze jednego Pliku 20 GB
 • Pliki Użytkownika są przechowywane przez 45 dni od daty ostatniego pobraniu Pliku (Download) przez innego Użytkownika. Po tym terminie Pliki zostają usunięte.
 • Modyfikowanie ustawień konta
 • Zmiana hasła

3.3.1 Maksymalna dostępna przestrzeń dla Użytkownika nie jest limitowana. Zastosowanie ma polityka tzw. "Fair Use", w ramach której Administrator może czasowo zablokować możliwość Uploadu dla danego Zarejestrowanego Użytkownika jeżeli zakres tzw. "Fair Use" zostanie przekroczony do czasu wyjaśnienia sytuacji.

3.4 Użytkownik posiadający Konto Użytkownika z aktywnym Premium (odpłatnie) - Użytkownik może korzystać z Usługi w następującym zakresie oraz z następującymi ograniczeniami:

 • przeglądanie podstron Usługi
 • pobieranie Plików z nieograniczoną prędkością
 • pobieranie Plików bez czasu oczekiwania
 • brak limitu Plików pobieranych jednocześnie
 • brak konieczności oczekiwania między pobraniami Plików
 • Uploadu Pliku lub Plików o maksymalnym rozmiarze jednego Pliku 20 GB
 • Pliki Użytkownika są przechowywane bezterminowo pod warunkiem posiadania aktywnego statusu Premium. W przypadku wygaśnięcia Premium, Pliki zostaną usunięte zgodnie z procedurą przedstawioną w paragrafie 3.3
 • Modyfikowanie ustawień konta
 • Zmiana hasła

3.4.1 Maksymalna dostępna przestrzeń dla Użytkownika nie jest limitowana.

3.4.2 Maksymalna ilość pobranych danych przez Zarejestrowanego Użytkownika z aktywnym Premium wynosi 30 GB na dobę, liczone od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 ("dzienny transfer").

3.5 Dzienny transfer odnawiany jest codziennie o północy przez cały czas trwania Premium.

3.6 W przypadku dokupienia Premium w trakcie trwania Premium, aktualny "dzienny transfer" zostaje zaktualizowany o wartość dziennego transferu zakupionego pakietu Premium. Oznacza to, że do dostępnego w dniu zakupu nowego Premium "dziennego transferu" zostaje natychmiast dodany "dzienny transfer" wynikający z nowego zakupu.

3.7 Zarejestrowany Użytkownik posiadający aktywne Premium może korzystać z pobierania na zasadach z paragrafu 3.3, bez zużywania "dziennego limitu".

3.8 Administrator zastrzega prawo do okresowego zwiększania "dziennego limitu" bez uprzedniego informowania Użytkowników serwisu.

3.9 Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie rozszerzyć Usługę poprzez zakup Premium za pomocą jednego z pakietów ofertowych dostępnych na podstronie Premium za cenę określoną w cenniku.

3.10 Aktywacja Premium jest dokonywania automatycznie w momencie potwierdzenia przez system obsługujący płatności otrzymania środków od Zarejestrowanego Użytkownika

4 Prawa i obowiązki Użytkownika

4.1 Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

4.2 Użytkownicy posiadający Konto Użytkownka mogą Uploadować jedynie takie Pliki, których zawartość jest zgodna z obowiązującym prawem oraz do których posiadają prawa autorskie, oraz posiadają prawo do ich udostępniania.

4.3 Administrator nie zgadza się na jakąkolwiek formę naruszania przez Użytkowników przepisów prawa, w tym m.in.: praw osób trzecich, praw własności intelektualnej (praw autorskich, praw własności przemysłowej), dobrego imienia czy innych dóbr osobistych. Wszystkie Pliki Uploadowane przez Zarejestrowanych Użytkowników są Uploadowane wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko Użytkowników. Użytkownik Uploadując Plik lub Pliki zapewnia że przysługują mu wszelkie prawa do treści i zawartości Pliku, w szczególności prawo do jego rozpowszechniania, upublicznienia, przechowywania i udostępnienia.

4.4 Użytkownik, akceptując regulamin potwierdza, że jest świadomy, iż Usługa stanowi jedynie medium i narzędzie do pośredniczenia w transmisji i przechowywaniu Plików w ramach usług przekazu i hostingu.

4.5 Zarejestrowany Użytkownik nie może Uploadować Plików m.in. o następującym charakterze i cechach:

 • Plików które swoją treścią, przekazem lub sposobem użycia naruszają prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, przepisów prawa, praw osób trzecich, praw własności znaków towarowych i innych
 • Plików, których treść ma znamiona przestępstwa (w szczególności zawierających pornografię dziecięcą, znęcnie się nad zwierzętami, promujących nienawiść wobec osoby, grupy osób, grupy etnicznej lub innych)
 • Plików, których treść podżega do działalności przestępczej lub propaguje ograniczanie praw i swobód człowieka
 • Plików zawierających złośliwe oprogramowanie, wirusy, konie trojańskie, mające zdolność lub cel zaszkodzić w dowolny sposób Użytkownikowi lub Administratorowi
 • Plików, co do których Użytkownik ma świadomość, że nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim

4.6 Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora, jeżeli wejdzie w posiadanie informacji albo ma uzasadnione podejrzenie, że za pośrednictwem Usługi dochodzi ze strony innych Użytkowników do czynności niezgodnych z powyższym Regulaminem lub prawem.

4.7 Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi, w szczególności, gdy nie akceptuje warunków niniejszego Regulaminu.

4.8 Użytkownik będący konsumentem, który wykupił konto Premium może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że w tym czasie rozpoczął korzystanie z usługi. W takim przypadku może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim nie wykorzystał konta Premium. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik winien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy e-mailem na adres: support@rocketshare.com.

5 Prawa i obowiązki Administratora

5.1 Administrator dołoży najwyższej staranności by Usługa funkcjonowała poprawnie, w szczególności dołoży starań by zapewnienić odpowniednie możliwości techniczne Usługi w celu realizowania praw Użytkownika, w tym możliwości Uploadu i Downloadu Plików. W ramach tego Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Administrator pomimo wszelkich starań i stosowania najlepszych praktyk, nie gwarantuje stałej dostępności Usługi jak i jej bezbłędnego funkcjonowania.

5.2 Administrator ma prawo do usunięcia Plików naruszających warunki i zobowiązania Regulaminu lub łamiących prawo. W takim przypadku Administrator ma prawo również do przerwania transmisji, co nie stanowi niewłaściwego wykonania umowy przez Administratora i nie rodzi roszczeń Użytkowników.

5.3 Administrator ma obowiązek przeanalizować każde wiarygodne zgłoszenie dotyczące naruszenia praw osoby trzeciej, wynikające z nieupoważnionego udostępnienia Pliku za pomocą platformy.

5.4 Administrator ma prawo zastosować tymczasową lub permanentną blokadę albo usunięcie konta wobec osób, które złamią zasady Regulaminu lub przepisy prawa.

5.5 Administrator ma prawo do wysyłania na adres e-mail podany przez Użytkownika przy Rejestracji ofert handlowych dotyczących Usługi, na co Użytkownik, akceptując regulamin wyraził zgodę.

5.6 Administrator zastrzega sobie możliwość modyfikacji Usługi, jak również czasowego zaprzestania działania Usługi ze względu m.in. na prace konserwacyjne czy modyfikację Usługi. O planach przerwy Administrator powiadomi Użytkowników. Zmiana usługi czy czasowe zaprzestanie działania Uslugi nie powoduje żadnych roszczeń Użytkowników względem Administratora.

6 Reklamacje

6.1 Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Usługi należy zgłaszać na adres e-mail: support@rocketshare.com

6.2 Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

7 Odpowiedzialność

7.1 Administrator nie odpowiada za przekazywane informację, w szczególności za treść i formę Plików udostępnionych przez Użytkowników za pośrednictwem Usługi. Administrator nie ma obowiązku monitorowania, nadzorowania i aktywnego wyszukiwania Plików niezgodnych z prawem – te umieszczane przez Użytkowników, na ich odpowiedzialność i ryzyko.

7.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody powstałe w następstwie zakłóceń działania Usługi lub jej niedostępności z przyczyn, o których mowa w punkcie 5.7. lub z innych przyczyn, niezależnych od Administratora,
 • stratę, zniszczenie lub usunięcie Plików,
 • zablokowanie lub likwidację Konta Użytkownika,
 • niemożność lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika Plików w ramach skorzystania z Usługi z powodu zbyt dużej ilości osób oczekujących na pobranie tego samego Pliku lub innych przeszkód technicznych,
 • niemożności lub opóźnienia w korzystaniu przez Użytkownika z wyszukiwarki Plików, Uploadowanych przez Zarejestrowanych Użytkowników,

7.3 Użytkownik odpowiada za szkody Administratora w przypadku naruszenia przepisów prawa i/lub niniejszego Regulaminu na zasadach ogólnych.

8 Postanowienia końcowe

8.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, jednak po uprzednim poinformowaniu Zarejestrowanych Użytkowników za pomocą wiadomości wysyłanej przez e-mail. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie https://rocketshare.com/terms.

8.2 Rejestracja Użytkownika w Usłudze jest jednoznaczna za akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

8.3 Regulamin wchodzi w życie 1 października 2018 roku.